VERGOEDINGEN

Vergoedingen kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
Met ingang van 2015 valt kinder- en jeugdpsychologische zorg, -psychotherapie en –psychiatrie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder een nieuwe wet: de Jeugdwet. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de vergoedingen niet langer door de zorgverzekeraars worden verstrekt, maar door de gemeente waarin uw kind ingeschreven staat. Er wordt een onderscheid gemaakt in de vergoeding van Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.  De huisarts, een medisch specialist óf uw gemeente bepaalt welke soort hulpverlening is aangewezen en baseert zich hiervoor op de complexiteit van de problematiek. U moet daarom een verwijsbrief hebben, voordat u uw kind of gezin aanmeldt, waarin staat aangegeven welke vorm van hulp (Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ) nodig is. Vanaf 2015 kunnen –naast de huisarts en de medisch specialist- ook de gemeenten geldige verwijzingen afgeven voor kinderen tot 18 jaar. Belangrijk om te weten is dat huisartsen en medisch specialisten geldige verwijzers blijven en dat een verwijsbrief door één van hen geschreven, net zo geldig is als een verwijzing door de gemeente. Diagnostiek en behandeling worden alleen vergoed als er een psychische stoornis (volgens de DSM, het toonaangevende diagnostische classificatiesysteem) wordt vastgesteld. De verwijzende arts of de gemeente moet hier al een vermoeden voor hebben en dit ook in de verwijsbrief vermelden. Als er door uw psycholoog geen psychische stoornis wordt vastgesteld, dan moet hij/zij u terug verwijzen naar de huisarts of de gemeente. Alleen de beoordeling door de psycholoog wordt dan vergoed (transitietarief). Als u toch kiest voor een behandeling zullen de kosten daarvoor helaas voor uw rekening zijn.

Vergoedingen kinderen en jeugdigen vanaf 18 jaar
Voor jongeren vanaf 18 jaar blijft gelden dat de psychologische zorg door de zorgverzekeraars wordt vergoed. Voor hen geldt dan ook dat er een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist moet zijn. Het onderscheid tussen Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ en de bijbehorende regels gelden echter ook voor hen.

Generalistische Basis GGZ
Als er door de verwijzer Generalistische Basis GGZ is geïndiceerd en er is wel sprake van een psychische stoornis, dan moet de psycholoog vaststellen welk ‘zorgzwaartepakket’ voor u is aangewezen. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden om die vergoed te kunnen krijgen en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn drie ‘zorgzwaarte pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp die door vrijgevestigde psychologen mag worden aangeboden:
-    psychologische hulp kort (ca. 5 consulten, tarief  € 444,71)
-    psychologische hulp middel (ca. 8 consulten, tarief  € 757,73)
-    psychologische hulp intensief (ca. 12 consulten, tarief  € 1188,16)

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie en afhankelijk van de indirecte tijd die aan onderzoek en behandeling wordt besteed.

Gespecialiseerde GGZ
Indien de verwijzer gespecialiseerde GGZ heeft geïndiceerd, wordt de hele behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar vergoed. Voor jongeren boven de 18 jaar geldt hetzelfde, minus het eigen risico.

Eigen risico
Psychologische hulpverlening voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt niet meer onder de zorgverzekeringswet en hiervoor geldt dus ook geen eigen risico. Voor jongeren boven de 18 jaar, waarbij de hulp wel wordt vergoed door de zorgverzekeraars, is wel een eigen risico van toepassing.

Contract of niet
Als uw psycholoog/psychiater een contract heeft met de gemeente waarin uw kind ingeschreven staat, wordt de hulp voor 100% vergoed, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Uw psycholoog declareert rechtstreeks bij uw gemeente. Als uw psycholoog geen contract heeft met uw gemeente, wordt de behandeling in principe niet vergoed. Als uw kind echter een PGB heeft, dan kunt u (in overleg met de gemeente) zorg inkopen van een psycholoog, ook als die geen contract heeft met de gemeente waarin uw kind ingeschreven staat. Voor jongeren vanaf 18 jaar geldt dat er een contract met de zorgverzekeraar moet zijn en aan de voorwaarden moet zijn voldaan om de behandeling vergoed te krijgen. Ook in dat geval wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. In het geval de psycholoog van de jongere geen contract heeft met de zorgverzekeraar van de jongere, hangt het van de verzekeraar en van de specifieke polis af of een deel van de behandeling toch door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. In dat geval ontvangt de jongere zelf de rekening van de behandeling.

Betaling
Als uw psycholoog geen contract heeft met uw gemeente (of zorgverzekeraar voor jongeren vanaf 18 jaar), ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U ontvangt de rekening over het algemeen na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen kan de psycholoog u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Zie voor meer informatie:
www.invoeringbasisggz.nl
www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/curatieve-GGZ
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Verwijzers kunnen desgewenst een format van een verwijsbrief downloaden via het tabblad 'downloads'.