001

Welkom

Welkom op de overkoepelende website van vrijgevestigde, met kinderen  en jeugdigen werkende gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen), psychotherapeuten en psychiaters die gevestigd zijn in de Regio Alkmaar.

Op deze site vindt u actuele algemene informatie met betrekking tot ons werk en kunt u desgewenst specifieke informatie over één van ons vinden via de linken naar de websites van de verschillende praktijken.

De vrijgevestigde kinder- en jeugdpsycholoog/psychotherapeut speelt een belangrijke rol op het terrein van goede (psycho)diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met problemen op psychisch, sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied.
De vrijgevestigde kinder- en jeugdpsycholoog/psychotherapeut is bij lokale huisartsen en scholen goed bekend en onderhoudt een netwerk met andere kinder- en jeugdhulpverleners, zoals logopedisten, fysiotherapeuten, GGD-jeugdartsen, kinderpsychiaters, volwassenen-GGZ, interne begeleiders, remedial teachers en diëtisten.
Kinderen, jongeren en/of hun ouders kunnen -eventueel in overleg met de huisarts- een keuze maken voor een vrijgevestigde kinder- en jeugdpsycholoog/psychotherapeut die goed in de lokale situatie is ingebed. Met name voor kinderen en jeugdigen is dit belangrijk, evenals een behandeling dicht bij huis. Naast deze voordelen is de vrijgevestigde praktijk kleinschalig, biedt persoonlijke zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures en géén wisselende behandelaars.
Uiteraard valt de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsycholoog/psychotherapeut eveneens onder het medisch beroepsgeheim, waardoor de contacten maximale discretie kennen.
In de praktijk blijkt de huisarts of de schoolarts een belangrijke verwijzer, maar ook medisch specialisten en GGZ-instellingen verwijzen naar de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsycholoog/ psychotherapeut. Soms worden kinderen aangemeld voor een second opinion. Met ingang van 2015 kunnen ook gemeenten kinderen en jongeren onder de achttien verwijzen.

In de Regio Alkmaar hebben de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen/psychotherapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater zich verenigd in een samenwerkingsverband: De Koepel.
Met elkaar bieden wij jaarlijks aan gemiddeld 700 kinderen en hun gezinnen deskundige psychologische/psychiatrische hulpverlening.
Al deze therapeuten zijn BIG* -geregistreerd en werken volgens de richtlijnen van het NIP*, LVVP, NVvP, NVGzP en NVO

BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Alleen diegenen die in het register staan ingeschreven, zijn door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee gegarandeerd en voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben.

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen. Het NIP is de beroepsvereniging van psychologen en vindt dat het werk van psychologen van goede kwaliteit moet zijn en aan bepaalde normen moet voldoen. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

Meer lezen:
www.bigregister.nl
www.psynip.nl
www.nvvp.nl
www.nvgzp.nl